Razvojni vrtec pri OŠ Roje

UVODNA MISEL

SPOŠTOVANI,

pred vami je publikacija, ki prinaša informacije o življenju in delu razvojnega vrtca pri OŠ Roje v vrtčevskem letu 2022/2023.

Poletje nam je ponudilo obilo brezskrbnih dni, sprostitve in veliko sonca, z jesenjo pa se po dveh letih ukrepov zaradi virusa, vračamo nazaj v ustaljene tirnice. Sedaj se moramo na novo navaditi realnosti, ki smo jo poznali pred pojavom korone. Kljub večji sproščenosti, pa bomo tudi naprej, z največjo mero skrbnosti in odgovornosti, upoštevali vsa priporočila ministrstva in NIJZ ter sprejemali preventivne ukrepe, da bomo le čim dlje lahko živeli in delovali, kakor smo bili vajeni.

Resnično se veselimo nove oziroma stare normalnosti, ko se bomo končno lahko bolj sproščeno srečevali s prijatelji iz drugih skupin, ko bodo naša rojstnodnevna praznovanja res prava praznovanja in ko se bomo lahko skupaj podili po telovadnici. Veselimo se doživetij in popotovanj skozi igro, otroškega smeha, majhnih in velikih zmag naših otrok ter plodnega in toplega sodelovanja z vami, dragi starši.

V našem vrtcu se trudimo ustvarjati prijazno in sprejemajoče okolje, upoštevajoč razvojne in individualne potrebe vsakega otroka in s tem zagotoviti, da ima vaš otrok od časa preživetega pri nas, kar največ.

Vsi skupaj vas že nestrpno pričakujemo!

Nina Sever,

univ. dipl. spec. in reh. ped

 

Kontaktni podatki

Razvojni vrtec pri  OŠ Roje

 Kettejeva 15, Domžale 

tel.: 01 7225 260 

http://www.roje.si

 

Organiziranost vrtca

Razvojni vrtec pri OŠ Roje izvaja v okviru javne službe dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Razvojni vrtec obsega en oddelek drugega starostnega obdobja. Ustanovitelji so občine Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Odprtost vrtca

 • Varstvo je možno od 6.30 do 15.30.
 • Program vrtca (po Kurikulumu) pod vodstvom profesorja defektologije poteka od 7.00 do 13.00.
 • Program se odvija vse leto od 1.9. do 31.8., vsak delovnik od ponedeljka do petka. V času poletnih šolskih počitnic se izvaja program varstva. Vrtec bo v tem času zaprt od 24. 7. do 4. 8. 2023 zaradi investicijskega vzdrževanja, generalnega čiščenja, razkuževanja vseh prostorov, igrač in pohištva ter beljenja prostorov. V kolikor starši nikakor ne zmorete poskrbeti za varstvo, bomo vaše otroke med tem časom vključili v okoliški vrtec.

Razvojni oddelek se nahaja v prostorih OŠ Roje. Svetovalno službo in fizioterapevtki si delimo z učenci, vključenimi v šolski program in oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Tehnična dela so povezana s šolo. V šolskih prostorih uporabljamo tudi telovadnico, knjižnico, gospodinjsko učilnico, prostor z bazenčkom z žogicami, atrij in igrišče.

DELAVCI, ki skrbijo za ustrezno kvaliteto življenja otrok v vrtcu

 • ravnateljica: mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. soc. ped.
 • vzgojiteljica: Nina Sever, univ. dipl. spec. in reh. ped.pomočnica
 • vzgojiteljice: Mateja Urankar Kočar, vzgojiteljica predšolskih otrok
 • svetovalna delavka: Manja Mesar Bogovič, prof.psih.svet.
 • fizioterapevtki: Ana Faganelj, dipl.fizioterapevt, RNO terapevt in Kristina Kralj, dipl.fizioterapevt, RNO terapevt
 • knjižničarka: Maja Vode

Tehnični delavci vrtca:

 • tajnica: Ester Trtenjek, Veronika Bergant
 • organizatorka prehrane: Meta Košir
 • perica in kuharica: Urša Jezernik
 • hišnik in voznik: Tomaž Žargi, Jože Krt
 • snažilki:Klavdija Hribar in Milica Dečman

Vpis in izpis otroka

 • V vrtec sprejemamo otroke od končanega porodniškega dopusta staršev do vstopa otroka v osnovno šolo ali oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja. V razvojni oddelek vrtca se lahko vpišejo le otroci z izdano odločbo komisije za usmerjanje.
 • Otroka se vpiše z izpolnjeno prijavo na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri svetovalni službi ali v tajništvu šole.
 • Ob vpisu starši in vrtec podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in Razvojnega vrtca pri OŠ Roje.
 • Otrok mora biti pregledan pri komisiji za usmerjanje, ki ga z odločbo napoti v program razvojnega vrtca pri OŠ Roje.
 • Otroka se lahko izpiše s pisno izjavo na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri svetovalni službi. Oddati jo je potrebno vsaj 30 dni pred želenim datumom izpisa. Otroka se lahko izpiše z zadnjim dnem v mesecu.

Cilji in načela predšolske vzgoje

Splošni cilji predšolske vzgoje v vrtcu (4. člen Zakona o vrtcih):

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Načela predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce)

Za uspešno uresničevanje ciljev mora predšolska vzgoja potekati po sledečih načelih:

 • odprtost kurikuluma, avtonomnost in strokovnost,
 • uravnoteženost med kurikulumom in otrokovimi razvojnimi značilnostmi,
 • demokratičnost in pluralnost (različni pristopi, modeli in oblike dela),
 • razvojno- procesni pristop,
 • aktivno učenje in zagotavljanje različnih možnosti izražanja.

Za vzgojo predšolskih otrok s posebnimi potrebami so poleg vseh načel, navedenih v Kurikulumu za vrtce pomembna še:

 • načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program,
 • načelo interdisciplinarnosti,
 • načelo integracije/inkluzije,
 • načelo individualizacije,
 • načelo celovitosti,
 • načelo kontinuiranosti programov.

Program dela

Temeljna naloga vrtca je ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok.

Razvojni vrtec obsega en kombiniran oddelek, v katerega je lahko vključenih 6 otrok s posebnimi potrebami.

Razvojni vrtec pri OŠ Roje izvaja v okviru javne službe dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Življenje v vrtcu je organizirano na podlagi nacionalnega dokumenta KURIKULUMA ZA VRTCE, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in je strokovna podlaga za delo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Pri vsakodnevnem delu spodbujamo otrokov razvoj z upoštevanjem individualnih lastnosti posameznega otroka.

V okviru izvedbenega Kurikuluma v našem vrtcu ponujamo in v delo vključujemo naslednje dodatne programe:

Dodatni (obogatitveni) programi

Obogatitveni programi se delno izvajajo z osnovnim programom in so jih deležni vsi otroci v skupini: sproščanje v bazenčku z žogicami, vključenost v šolsko knjižnico, izleti, pohodi, praznovanja, kulturne prireditve, hipoterapija, Mladi športnik…

Nekateri dodatni programi so organizirani za manjše skupine otrok. Izvajajo jih pedagoški delavci vrtca in šole, a jih je potrebno dodatno plačati (prispevek je minimalen). O njih se starši odločajo in vpisujejo svoje otroke na uvodnih roditeljskih sestankih oziroma med letom.

V našem vrtcu letos organiziramo naslednje dodatne programe:

 

Nadstandardni program: hipoterapija

V tem vrtčevskem letu se bomo ponovno vključili v posebno terapijo s konji- »Hipoterapijo«, ki jo izvajajo nevrofizioterapevti v CIRIUS Kamnik. Terapija je prilagojena otrokom s posebnimi  potrebami.

 

 

Projekt: Mladi športnik

V okviru projekta bomo spodbujali razvoj osnovnih motoričnih spretnosti pri otrocih, oblikovali pozitiven odnos do gibanja, otroci bodo spoznavali svoje telo in njegove zmogljivosti, vsakemu posamezniku pa bo omogočeno doživljanje uspeha in zadovoljstva, ne glede na njegove posebnosti in primanjkljaje.

 

 

 

Interni projekt: skupina za samopomoč staršev otrok s posebnimi potrebami

Vzgojiteljica Nina Sever in svetovalna delavka Manja Mesar Bogovič vodita srečanja za starše v RO z namenom podpore, svetovanja in spodbujanje pozitivne komunikacije med starši. Načrtujeva 6 torkovih srečanj, kjer si bodo starši lahko izmenjali svoje izkušnje ter doživljanja, spregovorili o svojih skrbeh in tudi o svojih vzgojnih dosežkih… Na srečanja bomo povabili tudi strokovne sodelavce, ki delajo v vrtcu ( logopedinjo, fizioterapevtke), ki bodo na dveh srečanjih staršem ponudile številne praktične nasvete z njihovega specialističnega področja. V času srečanj bo organizirano varstvo.

Datumi srečanj:

4. 10. 2022

15. 11. 2022

13. 12. 2022

17. 1. 2023

28. 3. 2023

23. 5. 2023

OKVIRNI CELODNEVNI PROGRAM 

 • 6.30 – 8.20 prihod otrok v igralnico in igra v manjših skupinah, individualne zaposlitve, jutranja telovadba
 • 8. 30 zajtrk in nega s poudarkom na samostojnosti pri pripravi miz, skrbi za osebno higieno in hranjenju.
 • 9. 10 vodene individualne dejavnosti, prilagojene posameznemu otroku glede na njegov individualiziran program ali igra po želji otrok.
 • 10. 10 skupinske dejavnosti s katerimi spoznavamo različne vsebine navedene v letnem delovnem načrtu z upoštevanjem individualnih sposobnosti otrok (glasbeno ritmične dejavnosti, gibalno športne dejavnosti, likovne in umetniške dejavnosti, učni sprehodi, razvijanje komunikacije prek slikanic, iger z lutkami…).
 • 11. 40 kosilo in nega s poudarkom na samostojnosti.
 • 12. 30 počitek oziroma umirjene dejavnosti.
 • 14. 00 malica, individualne dejavnosti in igra v manjših skupinah.
 • 14. 30 Aktivnosti po želji otrok in priprava na odhod domov.

 

Prehrana

V vrtcu dnevno zagotavljamo 3 obroke hrane; zajtrk in popoldansko malico pripravi kuharica v šolski kuhinji, vrtčevska kosila nam pripeljejo.

V kolikor otrok zaradi zdravstvenih težav potrebuje posebno prehrano, to poskušamo omogočiti v skladu z našimi zmožnostmi. Za dietno prehrano potrebujemo zdravniško potrdilo.

 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE 

Mesec Načrtovane aktivnosti
September
 • Pohod (15. 9.)
 • Hipoterapija (1x mesečno skozi celo leto, vsak 3. petek v mesecu)
 • Projekt Mladi športnik (enkrat tedensko skozi celo leto)
 • Ogled bližnje okolice vrtca
 • Botrstvo starejših otrok iz PPVI (1x mesečno po dogovoru)
Oktober
 • Teden otroka (3. – 9. 10.)
 • Mini City (7. 10.)
 • Jesensko ustvarjanje
 • Obisk CZR
 • Srečanje s starši in sorojenci- pohod
November
 • Tradicionalni slovenski zajtrk (18. 11.)
 • Prednovoletne ustvarjalnice (23. 11.)
 • Z melodijo do inkluzije (2. 12. )
December
 • Udeležba na prednovoletnih aktivnostih
 • Lutkovna predstava (20. 12.)
 • Praznovanje trije dobri možje (Miklavž, Božiček, Dedek mraz)
 • Novoletna proslava  (23. 12.)
Januar ·        Zimski športi (25. 1.)
Februar
 • Obeležje 8. februarja
 • Pust (21.8.)
Marec
 • Čebelarski dan: od cveta do medu (6. 3.)
 • Gregorjevo – obeležitev praznika
 • Medrazredne igre (23. 3.)
 • Sajenje semen za sadike
April
 • Atletsko tekmovanje (17. 4.)
 • Naravoslovni dan: narava spomladi
 • Grad Zaprice (26. 4.)
Maj
 • Delo na šolskem/vrtčevskem eko vrtu
 • Arboretum Volčji potok (11. 5.)
 • Obisk kmetije (29. 5.)
Junij  

 • Tehniški muzej Bistra (5. 6. )
 • Zaključno tekmovanje Mladi športnik
 • Ogled valete (15. 6.)
 • Vodne igre (20.6)
 • Prireditev ob zaključku šolskega leta (24. 6.)
Julij
 • Sprehodi po bližnji okolici
 • Delo na šolskem/vrtčevskem eko vrtu
Avgust
 • Obisk slaščičarne

 Opomba: Načrtovane dejavnosti so planirane glede na trenutno epidemiološko stanje in priporočila NIJZ. V primeru poslabšanja stanja se določene dejavnosti ne izvajajo.

 

OTROKOV INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM

Individualizacija izhaja iz posameznika ali individuuma. Pri individualizaciji upoštevamo individualne razlike med posamezniki kot so sposobnosti, interesi, izkušnje, tempo dela in stil učenja.

Vrtec mora v 30 dneh po sprejemu otroka oblikovati otrokov individualiziran program. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, način izvajanja strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, in časovni razporeditvi dejavnosti.

Za načrtovanje in spremljanje izvajanja skrbi strokovna skupina, s katero sodelujejo tudi starši. Med šolskim letom se individualiziran program po potrebi prilagaja. Ob koncu šolskega leta se preveri ustreznost individualiziranega programa in oblikuje smernice programa za naslednje šolsko leto (povzetek Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

 

Strokovno skupino vrtca OŠ Roje sestavljajo:

Vodja strokovne skupine: vzgojiteljica Nina Sever

Člani strokovne skupine:

pomočnica vzgojiteljice Mateja Urankar Kočar

fizioterapevtki: Ana Faganelj oz. Barbara Dobravec, Kristina Kralj

svetovalna delavka: Manja Mesar Bogovič

logopedinja: Špela Kastelic

Strokovni delavci vrtca

Svetovalna služba

Svetovalna služba se vključuje v življenje vrtca in redno sodeluje z vzgojiteljico ter drugimi strokovnimi delavci, ki otroka obravnavajo.

Delo svetovalne službe je namenjeno otrokom:

 • spremlja otrokov razvoj in pomaga pri pripravi ter evalvaciji individualiziranega programa,
 • pomaga pri uvajanju otroka, ki prvič pride v vrtec,
 • po potrebi testira otrokove sposobnosti,
 • se vključuje v delo v skupini.

Delo svetovalne službe je namenjeno tudi staršem oz. rejnikom:

 • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, druge stiske),
 • svetovanje ob različnih vzgojnih težavah,
 • pomoč pri sprejemanju otrokove drugačnosti.

Po potrebi in s soglasjem staršev oz. rejnikov se povezuje tudi z zunanjimi institucijami.

Sodelovanje s svetovalno službo poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Fizioterapevtki

Vrtec v sodelovanju z ZD Domžale omogoča fizioterapevtsko obravnavo. Oceni se otrokov razvoj, nato pa se načrtuje in izvaja razvojno nevrološka obravnava.

Logopedinja

V vrtcu skrbi za pomoč otrokom na področju govorno-jezikovne komunikacije, ki je bolj uspešna, če pri učenju sodelujejo še starši. Organizira in vodi logopedsko terapijo za otroke in svetuje staršem.

 

Sodelovanje s starši

Vrtec in otrokova družina se dopolnjujeta pri negi, vzgoji in predšolskemu izobraževanju. Poteka na ravni medsebojne podpore in bogatitve v smeri uspešnega razvoja otroka, gradnji toplega človeškega odnosa, iskrene komunikacije in zaupanja.

Soodločanje staršev je mogoče do meja strokovnosti, ki so domena strokovnega osebja in drugih strokovnjakov s področja predšolske vzgoje otrok  posebnimi potrebami.

Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

 Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).

 Otrokom vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost, ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu vrtca in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

 Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti z njim v skupini v obdobju, dokler se otrok ne navadi na novo okolje.

Dolžnosti staršev, rejnikov

 • Otroka ob prihodu in odhodu spremljajo starši oz. rejniki ali oseba starejša od 10 let, ki jo starši ali rejniki pisno pooblastijo. Otroka izročijo vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice ali dežurnemu varuhu.
 • V vrtec se pripelje le zdravega otroka. V primeru, ko otrok zboli v vrtcu, naj starši oz. rejniki čim prej pridejo ponj, za kar bo otrok zelo hvaležen.
 • Prijavite izostanek otroka do 8.00 na telefonsko številko 01 7225 260 ali na mobilni telefon vrtca 051 273 533, lahko pa tudi na elektronski naslov vzgojiteljice. 
 • V primeru otroških nalezljivih bolezni takoj obvestite osebje v vrtcu.
 • Otroci naj bodo obuti in oblečeni primerno vremenskim razmeram in dejavnostim na prostem.
 • Starši oz. rejniki morajo poskrbeti, da otroci ne prinašajo v vrtec nevarnih ali dragih predmetov ali igrač. Otrok sme po dogovoru v skupino prinašati svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo igrače.
 • Vzgojiteljico je potrebno obvestiti o morebitnem posebnem zdravstvenem stanju otroka (npr. diete, alergije, operacije, dolgotrajno zdravljenje…).
 • Starši oz. rejniki naj upoštevajo navodila svetovalne službe oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj.
 • Starši oz. rejniki morajo redno plačevati stroške programa na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 • Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši oz. rejniki predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
 • Vloge za znižano plačilo vrtca starši oz. zakoniti zastopniki vlagate na pristojnem Centru za socialno delo.

 Uvajanje otroka v vrtec

 Ko otrok prvič stopi v vrtec je to zanj velik dogodek. Iz njemu dobro znanega in varnega domačega okolja z vsemi znanimi obrazi, se bo znašel v drugem okolju, obkrožen z novimi, neznanimi ljudmi. Na to se je potrebno temeljito pripraviti in predvideti možne neprijetnosti in težave, ki lahko nastanejo iz različnih vzrokov. Tako pripravljeni bomo lažje razumeli otrokovo spremenjeno vedenje in reševali zagate.

Začetne težave bodo ob postopnem uvajanju kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike.

Čeprav je otroku v vrtcu lepo in se bo veliko novega naučil, vrtec ne more v celoti nadomestiti topline in skrbi, ki ju je deležen v družini.

 Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši. Zaupanje staršev v naše delo se prenaša tudi na otroka.

 Možnosti za sodelovanje

 

 • Roditeljski sestanki (3× letno) so informacijski: načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela v vrtcu, predavanja za starše in podobno.
 • Glede na želje in potrebe bodo organizirani vodeni roditeljski sestanki na določeno aktualno temo ali ustvarjalna srečanja z otroki.
 • Govorilne ure so namenjene poglobljenemu pogovoru o otroku. Na pogovor se lahko oglasite vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.00 ure. Zaželena je predhodna najava. Če se želite o vašem otroku pogovoriti izven zastavljenega termina, se o tem dogovorite z vzgojiteljico.
 • Neformalni pogovori ob prihodu in odhodu otroka omogočajo izmenjavo informacij glede otrokovega dnevnega funkcioniranja.
 • S starši redno komuniciramo tudi preko elektronske pošte.
 • Oglasna deska je namenjena sprotnemu obveščanju staršev o neposrednem delu skupine, planiranih dejavnostih, zanimivim člankom, obvestilom, opozorilom, fotografijam in podobno.
 • Predstavniki staršev sodelujejo v svetu staršev, ki predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih in vzgojni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, voli predstavnika v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
 • Skupina za starše: Starši se lahko vključijo v skupino, ki jo vodita psihologinja in vzgojiteljica z namenom podpore, medsebojnega povezovanja, na skupino pa bomo povabili tudi logopedinjo in fizioterapevtko. Na srečanjih bomo obdelali aktualne teme ter izmenjavali izkušnje.
 • Starši oz. rejniki dajejo predloge k vzgojnemu programu v pisni ali ustni obliki vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice ali svetovalni službi.
 • 2x bomo izvedi tudi neformalno druženje med družinami v popoldanskem času ob športnih ali drugih dejavnostih z namenom povezovanja, podpore in dobrega počutja.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Vrtec sodeluje z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom republike Slovenije za šolstvo. Finančne in organizacijske dejavnosti rešuje v sodelovanju z občinami Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Sodelujemo z razvojno ambulanto ZD Domžale, ki je hkrati tudi center za zgodnjo obravnavo otrok, v  socialnih stiskah in drugih težavah se obrnemo na Center za socialno delo v Domžalah. Prav tako pogosto sodelujemo s Centrom za avtizem. Po potrebi se povežemo tudi z drugimi zdravstvenimi ali svetovalnimi ustanovami, kjer je otrok v obravnavi.

Vključujemo se v različne prireditve, ki so organizirane v okviru društev in organizacij (Dom kulture Franca Bernika, ogled predstav na drugih šolah in v vrtcih, KD Groblje,…).

Z drugimi strokovnimi institucijami sodelujemo s soglasjem staršev oz. rejnikov.

Prehrana

Prehrana

Zaposleni

Najem prostorov

Koledar

Šolska svetovalna in strokovna služba

ŠOLSKI KOLEDAR

Prvi šolski dan se začne 1. septembra, šolsko leto pa se zaključi 31. avgusta.

Vzgojno izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

 1. 27. januarja je zaključek 1. ocenjevalnega obdobja,
 2. 23. junija je zaključek drugega ocenjevalnega obdobja, razen za učence devetega razreda, za katere traja ocenjevalno obdobje do 15. junija.

Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

PRAZNIKI, POČITNICE, PROSTI DNEVI TER DRUGI POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Datum   Aktivnosti
1. september pouk začetek pouka
 31. okt. – 4. nov. počitnice jesenske počitnice
31. oktober praznik dan reformacije
1. november praznik dan spomina na mrtve
18. november pouk tradicionalni slovenski zajtrk
23. december pouk pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in  enotnosti
25. december praznik božič
26. december praznik dan samostojnosti in enotnosti
26. dec. – 2. jan. počitnice novoletne počitnice
1.    in  2.  januar praznik novo leto
27. januar pouk zaključek I. ocenjevalnega obdobja
8. februar praznik Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
6. – 10. februar počitnice zimske počitnice
17. in 18. februar pouk informativna dneva za vpis v srednje šole
10. april praznik velikonočni ponedeljek
27. april praznik dan upora proti okupatorju
26. apr. – 1. maj počitnice prvomajske počitnice
1. in 2. maj praznik praznik dela
15. junij pouk zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval in obvestil
23. junij pouk pouk in proslava pred dnevom državnosti, zaključek pouka za 1. – 8. razrede, razdelitev spričeval in obvestil
25. junij praznik dan državnosti
26. junij – 31. avgust počitnice poletne počitnice
Dostopnost